Chăm sóc Giảm nhẹ trong Suy tim: Nguyên tắc Chung & Nguồn lực Địa phương

Chăm sóc Giảm nhẹ trong Suy tim: Nguyên tắc Chung & Nguồn lực Địa phương

Các nhà cung cấp, Tiến sĩ Kinderman và Tiến sĩ Strayhorn triển lãm Chăm sóc giảm nhẹ trong bệnh suy tim, nơi các nhà cung cấp có thể xác định các cơ hội để hỗ trợ bệnh nhân suy tim ở các điểm riêng biệt, mô tả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhân và áp dụng các nguyên tắc cho bảng bệnh nhân. Các nhà cung cấp vạch ra một cái nhìn tổng quan về Chăm sóc Giảm nhẹ và cách chăm sóc một bệnh nhân suy tim điển hình ở mỗi giai đoạn: 1) Nhu cầu và 2) Can thiệp & Nguồn lực.

Chăm sóc giảm nhẹ trong bệnh suy tim, Cập nhật cho các PCP SFHN

2018-11-02T10: 28: 25-07: 00 Tháng Mười Một ngày 2, 2018|