Thấp khớp học

Thấp khớp học 2018-03-29T13:31:11-07:00

Khả năng lãnh đạo

John Imboden

Trưởng

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Maribel Amodo

Ý tá trực

Tiếp xúc:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Building 90, 2nd Floor, Ward 92
  • Routine clinical issues, contact provider specific to patient during clinic at 415-206-4725
  • Follow-up patient appointments, please call 415-206-4777
  • Fax number: 415-206-4257

 

Giờ hoạt động:

Rheumatoid Arthritis Clinic
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
1 giờ chiều - 5 giờ chiều

 

Rheumatology Clinic
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
8:30 sáng - 12:00 trưa

Nhà cung cấp có Đặc quyền

Jennifer Barton, MD

Jonathan Graf, MD

John Imboden, MD

Mary Margaretten, MD

David Wu, MD

Jinoos Yazdany, MD, MPH