Phòng khám lão khoa

Phòng khám lão khoa 2018-03-29T13:13:02-07:00

Khả năng lãnh đạo

Anna Chodos, MD

Giám đốc y tế

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Ditas Hernandez, RN

Quản lý y tá

Geriatric Clinic:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Building 5, 4th Floor 4C
  • Routine clinical issues, please call 415-206-5252

Giờ hoạt động:

Geriatric Clinic
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
8:30 sáng - 12:00 trưa 8:30 sáng - 12:00 trưa 8:30 sáng - 12:00 trưa 8:00AM – 5:00PM**

**Clinic is held on the 1st Saturday of every month

To locate the Geriatric Clinic/ Para encontrar La Clínica de Geriátrico:

Go to the main hospital (Building 5). Take the elevators to the 4thứ tự floor. Follow the signs to 4C. Check-in upon arrival.

Vaya al hospital principal (Edificio 5). Tome el elevador y vaya al 4.º piso. Siga las señales para llegar a la puerta 4C. Regístrese al llegar.

請前往主醫院(5號大樓)。搭乘電梯上4樓。跟隨指示牌走到4C。抵達後即報到。

Nhà cung cấp có Đặc quyền

Anna Chodos, MD