Phẫu thuật Vú và Chăm sóc Ung thư

Phẫu thuật Vú và Chăm sóc Ung thư 2019-02-15T11:44:05-08:00

Khả năng lãnh đạo

Michael Alvarado, MD

Surgeon

Jasmine Wong, MD

Surgeon

Niharika Dixit, MD

Oncologist

Judy Chang, MD

Oncologist

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Anne Caltagirone

Quản lý y tá

A multi-disciplinary clinic held jointly by surgery and oncology.

Tiếp xúc:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main Building 5, 3rd Floor, Suite 3M
  • Phone number: 415-206-8265
  • Số fax: 415-206-4259

Giờ hoạt động:

Phẫu thuật Vú và Chăm sóc Ung thư
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
1 giờ chiều - 5 giờ chiều

 

To locate the Breast Clinic:

Go to the main hospital (Building 5). Take the elevators to the 3rd floor. Follow the signs to 3M Surgical Clinic. Check-in upon arrival.

Vaya al hospital principal (Edificio 5). Tome el elevador y vaya al 3.er piso. Siga las señales para llegar a la Clínica de Cirugía 3M. Regístrese al llegar.

請前往主醫院(5號大樓)。搭乘電梯上3樓。跟隨指示牌走到3M手術診所。抵達後即報到。